Glasba je najbogatejša umetnost:
pripoveduje o najbolj iskrenem, tudi neizrekljivo pove,
a je hkrati najrevnejša umetnost, nič ne reče.

(G. W. F. Hegel)

Predstavitev šole

GLASBENA ŠOLA LITIJA-ŠMARTNO

Glasbena šola Litija-Šmartno je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki sta ga kot samostojni javni zavod ustanovili Občina Litija (29.03. 2005) in Občina Šmartno pri Litiji (7.04.2005). Tako vpisujemo predvsem otroke iz šolskega okoliša občin ustanoviteljic, ki pokriva tudi okoliške kraje in zaselke. Učenci so zaradi svojega kraja bivanja v veliko primerih odvisni od javnega prevoza, veliko učencev- vozačev, pa v šolo vozijo njihovi starši, stari starši…Glasbeno šolo obiskujejo otroci iz vseh vrtcev, vseh štirih osnovnih šol in litijske gimnazije, kar pomeni, da je glede na dovoljeno število vpisanih učencev naš procent vključenosti otrok precej pod slovenskim povprečjem. Za to situacijo je kriva pretekla politika vodstva šole, saj je v času razcveta glasbenih šol premalo pozornosti posvečalo širitvi ponudbe šole in večanju števila učencev. Tako smo šele po letu 2006 uvedli številne nove oddelke, žal pa smo lahko to realizirali le z notranjo prerazporeditvijo.

Šola izvaja dejavnost osnovnega glasbenega izobraževanja, organizira kulturne, glasbene in druge prireditve. Dejavnost šole je javna služba, ki jo izvaja v javnem interesu. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom, šola je tudi vpisana v razvid šolskega ministrstva. V skladu z Zakonom o glasbenih šolah vključujemo učencev pihalni in godalni orkester, otroški pevski zbor in komorne skupine, usmerjamo pa jih tudi v Pihalni orkester Litija, pevske zbore in različne amaterske skupine.

Tudi v šolskem letu 2016/2017 se bomo zavzemali za aktivno in konstruktivno sodelovanje učiteljev individualnega in skupinskega pouka, saj le sodelovanje vseh učiteljev vodi v oblikovanje celovite glasbene osebnosti učencev.

Učencem, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, šola omogoča sodelovanje na regijskem in državnem tekmovanju, udeležbo na različnih drugih tekmovanjih in revijah, usmerja pa jih tudi na poklicno glasbeno pot s pripravami na sprejemne izpite na izbrani srednji glasbeni šoli.